ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอยื่นใบสมัครเข้ารับการเลือกสรรในตำแหน่งตามที่กำหนด ระหว่างวันที่ 24 – 28 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานบริหารบุคคล กลุ่มอำนวยการ อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เลขที่ 429 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0 3232 7824 – 28 ต่อ 2317 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://hpc.go.th/ เมนูข่าวประชาสัมพันธ์/รับโอนย้าย/สมัครงาน และส่งใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์และลงลายมือชื่อด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครได้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ถึงงานบริหารบุคคล กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เลขที่ 429 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 (วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน) ภายในวันที่ปิดรับสมัคร ทั้งนี้ การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบใบสมัครพร้อมหลักฐาน ถูกต้องครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3232 7824 – 28 ต่อ 2317 ในวันและเวลาราชการ