มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึงงานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เลขที่ 38 หมู่ 8 ตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 วงเล็บมุมซองว่า “สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” ตั้งแต่วันพุธที่ 10 – วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 หรือสืบค้นข้อมูลรายละเอียดได้ที่ https://www.pbru.ac.th หัวข้อ “ข่าว รับสมัครงาน” และเพจ Facebook งานบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี