เทศบาลเมืองจันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 19 อัตรา

 1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
  งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล
 2. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  งานธุรการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 3. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
  งานธุรการ ฝ่ายแผนงานและโครงการ สำนักการศึกษา
 4. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง จำนวน 1 อัตรา
  งานกิจการขนส่ง ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล
 5. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา
  งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
 6. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
 7. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
 1. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ จำนวน 1 อัตรา
  งานเทศกิจ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
 2. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา
  งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล
 3. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา
  งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ฝ่ายพัฒนารายได้ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักคลัง
 4. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
  งานไฟฟ้าสาธารณะและไฟสัญญาณจราจร ฝ่ายการโยธา กองช่าง
 5. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 1 อัตรา
  งานสวนสาธารณะ ฝ่ายการโยธา กองช่าง
 6. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา
  งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 7. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา
  งานเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว กองช่างสุขาภิบาล
 8. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 2 อัตรา
  งานเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว กองช่างสุขาภิบาล
 9. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 2 อัตรา
  งานเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว กองช่างสุขาภิบาล
 10. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง เลขที่ตำแหน่ง 056 – 4 (พ) จำนวน 1 อัตรา
  โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1
 11. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง เลขที่ตำแหน่ง 901 – 4 (พ) จำนวน 1 อัตรา
  โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องกองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม – 15 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้สามารถสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3931-2006

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร