สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 10 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (เว้น วันหยุดราชการ และนักขัตฤกษ์) หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19โดยให้ผู้สมัครสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และให้สแกน QR Code หมอพร้อม ที่ได้รับวัคซีน ทำการคัดกรองวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลตามจุดที่กำหนด