มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รับสมัครบุคลากรเงินรายได้ 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตั้งแต่วันที่ 9 – 22 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)