เทศบาลนครแม่สอด รับสมัครบุคลากรจ้างเหมาบริการ 27 อัตรา

เทศบาลนครแม่สอด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรจ้างเหมาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่อื่นๆ สำหรับให้บริการในคลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด จำนวน 18 ตำแหน่ง (รวม 27 อัตรา)
1 ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 24,250 บาท
2 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,000 บา
3 ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,000 บาท
4 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,000 บาท
5 ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,000 บาท
6 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
7 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 12,000 บาท
8 ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานการเงิน จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 12,000 บาท
9 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประกันสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
10 ตำแหน่ง พนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
11 ตำแหน่ง พนักงานห้องบัตร จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
12 ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
13 ตำแหน่ง ผู้ช่วยห้องยา จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
14 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
15 ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
16 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
17 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
18 ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,000 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 16-22 กันยายน 2565 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.ไม่เว้นวันหยุดเวลา ราชการ (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)