สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง

รายละเอียด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ตำแหน่งประเภท นักจัดการงานทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

ตำแหน่งประเภท นักวิชาการเงินและบัญชี
คุณวุฒิทางการศึกษา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร
ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

ตำแหน่งประเภท นักวิชาการศึกษา
คุณวุฒิทางการศึกษา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางศึกษาศาสตร์ หรือ สาขาวิชาหรือทางครุศาสตร์
ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

ตำแหน่งประเภท นักทรัพยากรบุคคล
คุณวุฒิทางการศึกษา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล
ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

ตำแหน่งประเภท นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คุณวุฒิทางการศึกษา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ การวางแผน รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์พฤติกรรมศาสตร์ ประชากรศาสตร์
ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้สมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ในระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น.