สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 13 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 13 อัตรา

  1. วิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  2. วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
  3. วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
  4. วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  5. วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 4 อัตรา
  6. วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  7. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
    อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตรงตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่รับสมัคร ไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย
2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ที่ยังไม่หมดอายุนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
3) สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนอยู่ ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการรับรอง ความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ข้อ 4 (1) (2)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
*ระหว่างวันที่ 18 – 26 กรกฎาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น.
**ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน 300 บาท โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสรรหาฯ ซึ่งจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ