โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ในวันเวลาราชการ