โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องสำนักงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ 13-21 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)