สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเก่า) ชั้น 2 ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 – 19 มกราคม 2565 ในวันเวลาราชการระหว่าง เวลา 08.30 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือ ของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก อาจไม่รับสมัครสอบ