มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานได้ที่ 1. ส่งไฟล์ใบสมัครและหลักฐานการสมัคร เป็น pdf ทางอีเมล์ sakunna 2526@hotmail.com หรือ 2. ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัคร ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ งานยุทธศาสตร์และบุคลากร กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 41/1 หมู่ 7 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2564