สพม.เพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี (ไม่ผ่าน ก.พ.)
1 นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(บัญชี) สาขาวิชาการบัญชีการเงิน

2 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

3 นิติกร อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เลขที่ 300 ถนนดำเนินเกษม ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่างวันที่ 12 – 20 กันยายน 2565 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. โดยผู้สมัครเลือก สมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น