โรงพยาบาลหัวหิน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา

โรงพยาบาลหัวหิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

  1. ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ 2 อัตรา ค่าตอบแทน 11,500 บาท/เดือน
  2. ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,500 บาท/เดือน
  3. ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,500 บาท/เดือน
  4. ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,500 บาท/เดือน
  5. ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,500 บาท/เดือน
  6. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ค่าตอบแทน 8,690 บาท/เดือน

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้
ระหว่างวันที่ 3 – 11 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา – 08.30 – 16.30 น.
ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 9 โรงพยาบาลหัวหิน
โทร 0 3252 3000 ต่อ 8921