โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 4 ตำแหน่ง 25 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครแนบท้ายประกาศนี้ หรือขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 10 ชั้น โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)