ท่าอากาศยานตรัง รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน 12 อัตรา

ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร รายละเอียดตามเอกสาร แนบหรือขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ท่าอากาศยานตรัง โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานตรัง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 ในเวลาราชการ (09.00 น. 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น.) เว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์