ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน 3 อัตรา

ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 หรือขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 10-14 มกราคม 2565 ภายในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น.)