สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 30 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครหรือสามารถพิมพ์ ใบสมัครตามแนบท้ายประกาศนี้ได้และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามสถานที่รับสมัครตามรายละเอียดเอกสารหมายเลข 1- 13 แนบท้ายประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 5-11 มกราคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ และขอให้ผู้ประสงค์จะสมัครปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้อย่างเคร่งครัด