สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐาน จำนวน 1 ชุด
ตั้งแต่วันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา