องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักงานจ้าง 3 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ใดประสงค์จะสมัคร รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2565 ในวัน และเวลาราชการ
โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 0 7334 9789 หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ http://www.pattanipao.go.th