สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครหรือสามารถพิมพ์ใบสมัคร ตามแนบท้ายประกาศนี้ได้และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามสถานที่รับ สมัครตามรายละเอียดเอกสารหมายเลข 1 – 2 แนบท้ายประกาศนี้
ตั้งแต่วันที่ 6 – 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ