เทศบาลเมืองท่าข้าม รับสมัครพนักงานจ้าง 10 อัตรา

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ตั้งแต่วันที่ 7-16 ธันวาคม 2564 ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลเมืองท่าข้าม ในวันเวลาราชการ