โรงเรียนบ้านนาสาร รับสมัครครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร