ท่าอากาศยานนราธิวาส รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน 4 อัตรา

ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส
กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส
ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ
โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท