โรงพยาบาลยะลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา

โรงพยาบาลยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

 1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา
  ค่าจ้าง 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันใน
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 2. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนใช้ จำนวน 3 อัตรา
  ค่าจ้าง 8,690 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
 3. ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา
  ค่าจ้าง 8,290 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 10 ชั้น โรงพยาบาลยะลา
โทรศัพท์ 073 244 711 – 7 ต่อ 8220 – 4
ตั้งแต่วันที่ 10-18 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ