ท่าอากาศยานเบตง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 2 อัตรา

ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานเบตง ชั้น 2 สำนักงานท่าอากาศยานเบตง ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 – 24 ธันวาคม 2564 ในวันเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 300 บาท