โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ รับสมัครจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
*ณ ห้องบริหารงานบุคลากร โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ เลขที่ 29 หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส