โรงพยาบาลบ้านตาขุน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

โรงพยาบาลบ้านตาขุน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
1) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา
ปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 17,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาสังคม สงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชา วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์การ กีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือทางแพทย์แผนจีน

2) ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านตาขุน
อัตราค่าจ้างเหมารายเดือน 16,700 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง การบริหารรัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหาร ทรัพยากรบุคคล

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลบ้านตาขุน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 – 14 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น.