สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 7-14 ธันวาคม 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ใบสมัครตามแนบท้ายประกาศโดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงลายมือชื่อด้วยตนเองและจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร หลักฐานการสมัครไปยัง กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เลขที่ 2 ถนนสะบารัง ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000 โดยเขียนที่มุมซองว่า “สมัครเลือกสรร พนักงานราชการ ทั้งนี้ จะถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันสมัคร และเอกสารที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราฝากก่อนวันที่ 7 ธันวาคม 2564 และหลังวันที่ 14 ธันวาคม 2564 จะไม่รับพิจารณา โดยสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น