องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักงานจ้าง 5 อัตรา

ผู้ใดประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างตามประกาศนี้ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครด้วยตนเอง ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (แต่งกายด้วยชุดสุภาพ) ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 0 7334 9789 หรือทางเว็บไซต์ www.pattanipao.go.th