สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครพร้อมรายละเอียดได้ที่ http://surat.rife.go.th และยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 09.00 น.-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น. หรือยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2564 (ทั้งนี้ วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ได้ไม่เกินเวลา 16.00น.) โดยถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นวันส่งเอกสารการรับสมัคร สำหรับเลข ประจำตัวสอบจะออกตามลำดับที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารสมัครแล้วเท่านั้น โดยจ่าหน้าซอง ดังนี้
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ใบสมัครพนักงานราชการทั่วไป) เลขที่ 261/21 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000 หมายเหตุ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปด้วยตนเอง จะต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพตามสากลนิยม มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังกล่าว