โรงพยาบาลตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.trangios.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ์ 2565 ขั้นตอนการสมัคร ดังนี้
1) ดาวน์โหลดใบสมัคร
2) กรอกข้อมูลในใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
3) ชำระค่าสมัครสอบ (ตามข้อ 4.2 )
4) ส่งหลักฐานและเอกสารที่ใช้ในการสมัคร (ตามข้อ 4.3) และหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบ ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการชั้น 2 โรงพยาบาลตรัง ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้มากรอกเอกสารหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล เพื่อลดความแออัดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019