โรงพยาบาลสะเดา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครหรือสามารถพิมพ์ ใบสมัครตามแนบท้ายประกาศนี้ได้และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 3 โรงพยาบาลสะเดา ตั้งแต่วันที่ 11-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการและขอให้ผู้ประสงค์จะสมัครปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้อย่างเคร่งครัด