โรงพยาบาลปลายพระยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปลายพระยา หรือดูรายละเอียดได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ บริเวณหน้าห้องกลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปลายพระยา และ ทาง https://www.facebook.com/plaipraya.hospital