จังหวัดยะลา รับสมัครสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 14 อัตรา

การรับสมัครสอบคัดเลือกและการยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก
1.1 รับสมัคร ระหว่างวันที่ 12 – 16 กันยายน 2565 ในเวลาราชการโดยขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยให้ผู้ใหญ่บ้านรับรอง และในกรณีผู้ใหญ่บ้านไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กำนัน เป็นผู้รับรองแทน สำหรับผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลหรือเลขานายกเทศมนตรี เป็นผู้รับรองในใบสมัคร
1.2 ให้ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ ตามที่ตนมีความประสงค์ จะเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่