เทศบาลเมืองป่าตอง รับสมัครพนักงานจ้าง 27 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 8 – 16 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองป่าตอง โทรศัพท์ 0-7634-4255 ต่อ 211 โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ)