โรงพยาบาลบ้านตาขุน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

รายละเอียด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

 1. ตำแหน่ง เภสัชกร 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ เภสัชกร (จบการศึกษาหลักสูตร 5 ปี) เดือนละ 26,473.- บาท
  เภสัชกร (จบการศึกษาหลักสูตร 6 ปี) เดือนละ 28,305.- บาท หมายเหตุ อัตราค่าจ้างรวม ค่าไม่ทำเวช ค่าฉ.11 ค่าพตส. และค่าครองชีพ
 2. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,062 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  2.1 ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางเภสัชกรรม
  2.2 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางเภสัชกรรม
  2.3 ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 3. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,710 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  3.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถยื่นสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 12 พฤศจิกายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ