โรงพยาบาลห้วยยอด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 7 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.huaiyothospital.go.th หัวข้อ “ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน” สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ เท่านั้น (ไม่ต้องไปสมัครด้วยตนเอง) ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 ธันวาคม 2564 การจัดส่งใบสมัคร, เอกสารที่ใช้สมัคร และหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร แบบด่วนพิเศษ (EMS) ส่งถึง… คุณลัลน์ลลิต โทธรรม (โทร 085-7915149) งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลห้วยยอด เลขที่ 17 ถนนเทศารัษฎา หมู่ 2 ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130 วงเล็บมุมซอง “รับสมัครงาน” (โดยยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ปิดรับสมัคร)
หมายเหตุ
1) โรงพยาบาลห้วยยอด จะดำเนินการตรวจสอบใบสมัคร เอกสารที่ใช้สมัครและ หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครก่อนออกหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ตามวัน เวลาที่ได้รับใบสมัคร โดยถือตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
2) หากขาดหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้