มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครพนักงานบริการ 5 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานบริการ
ตำแหน่งพนักงานบริการ (ประเภทจ้างเหมารายเดือน) จำนวน 5 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 10,620 บาท ทั้งนี้อาจปรับเปลี่ยนได้ตามมติคณะรัฐมนตรี

วันที่ เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเป็นพนักงานบริการ ประเภทจ้างเหมารายเดือน สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 9 – 20 กันยายน 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)