ศาลจังหวัดระนอง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนัก อำนวยการประจำศาลจังหวัดระนอง ส่วนคลัง งานพัสดุ อาคารศาลจังหวัดระนอง ถนนดับคดี ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็ปไซต์ www.rnnc.coj.go.th และแสกนใบสมัครพร้อมเอกสารแนบผ่านทาง e-mail : runc@coj.go.th
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7782 6256 ต่อ 116
กรณียื่นใบสมัคร ผ่านทาง e-mail ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารฉบับจริงในวันทดสอบ