สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ ให้ผู้สมัครทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการสมัคร และปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคำสั่งจังหวัดพังงา อย่างเคร่งครัด ผู้ที่เดิน ทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดพังงาต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนฯ หรือเอกสารรับรองผลการตรวจหา เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาจากนอกพื้นที่จังหวัดพังงา โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน ก่อนเดินทางมาถึงจังหวัดพังงา