องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงานจ้าง 40 อัตรา

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)

(1) ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา
(2) ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
(3) ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกสังคม จำนวน 1 อัตรา
(4) ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
(5) ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
(6) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
(7) ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
(8) ตำแหน่งครูอาสาพัฒนาการกีฬา จำนวน 1 อัตรา
(9) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
(10) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
(11) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา
(12) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 2 อัตรา
(13) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)

(1) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 2 อัตรา
(2) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 6 อัตรา
(3) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 4 อัตรา

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

(1) ตำแหน่งคนงานซ่อมแซมถนน จำนวน 4 อัตรา
(2) ตำแหน่งพนักงานกู้ชีพ จำนวน 4 อัตรา
(3) ตำแหน่งคนงานประจำสนามกีฬา จำนวน 1 อัตรา
(4) ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา
(5) ตำแหน่งคนงานรักษาความสะอาด จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต เข้าใช้งานระบบผ่าน URL https://jobs.phatthalungpao.go.th ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ขั้นตอนการสมัครตามเอกสาร ภาคผนวก ข) และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 0-74611-440 ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร