เทศบาลนครเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 52 อัตรา

สำนักปลัดเทศบาล
-ตำแหน่งนักการ จำนวน 1 อัตรา (รหัส 01)
-ตำแหน่งคนงาน จำนวน 2 อัตรา (รหัส 02)
-ตำแหน่งคนงานดับเพลิง จำนวน 7 อัตรา (รหัส 03)

กองคลัง
-ตำแหน่งคนงาน จำนวน 7 อัตรา (รหัส 04)

สำนักช่าง
-ตำแหน่งคนงาน จำนวน 10 อัตรา (รหัส 05)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-ตำแหน่งคนงาน จำนวน 15 อัตรา (รหัส 06)

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
-ตำแหน่งคนงาน จำนวน 5 อัตรา (รหัส 07)

สำนักการศึกษา
-ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา (รหัส 08)

สังกัดโรงเรียนเทศบาล 1 วัดละไม
-ตำแหน่งภารโรง จำนวน 1 อัตรา (รหัส 09)

สังกัดโรงเรียนเทศบาล 3 วัดสมุทราราม
-ตำแหน่งภารโรง จำนวน 1 อัตรา (รหัส 10)

กองช่างสุขาภิบาล
-ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา (รหัส 11)

กองสวัสดิการสังคม
-ตำแหน่คนงาน จำนวน 1 อัตรา (รหัส 12)

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่เจ้าหน้าที่รับสมัคร งานบริหารงานบุคคลพนักงานเทศบาล ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ อาคารอ่างทอง (ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย ตั้งแต่วันที่ 3-11 กรกฎาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร