โรงพยาบาลปะเหลียน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครสอบได้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลปะเหลียน หรือเว็บไซต์ www.palianhospital.go.th และ Facebook โรงพยาบาลปะเหลียน ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปะเหลียน โทร. 0-7550-1907-8 ต่อ 116 ตั้งแต่วันที่ 10-16 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.