องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงานจ้าง 13 อัตรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)

 1. ตำแหน่งผู้ช่วยครูวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 2. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาหรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ ในกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
  (1) คณิตศาสตร์
  (2) คณิตศาสตร์ประยุกต์
  (3) การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
  (4) สถิติ
  (5) สถิตประยุกต์
  (6) การสอนคณิตศาสตร์
  (7) สถิติคณิตศาสตร์
  (8) คณิตศาสตร์สถิติ
  (9) คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ
  (10) คณิตศาสตร์ศึกษา
  (11) การศึกษาคณิตศาสตร์
  (12) สถิติศาสตร์ (13) คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์
  (14) โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
  (15) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใตวิชาเอกหนึ่ง ตรง ตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-14
 3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการ ประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

2 ตำแหน่งผู้ช่วยครูวิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาหรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ ในกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
  (1) ฟิสิกส์
  (2) ฟิสิกส์ประยุกต์
  (3) การสอนฟิสิกส์
  (4) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-4
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการ | ประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

3 ตำแหน่งผู้ช่วยครูวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาหรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ.
  ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ ในกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
  (1) การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
  (2) การสอนภาษาจีน
  (3) ภาษาจีน
  (4) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใตวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อ สาขาวิชาเอก ข้อ 1-3.
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการ ประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

4 ตำแหน่งผู้ช่วยครูวิชาเอกคหกรรม จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาหรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ.
  ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ ในกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
  (1) คหกรรมศาสตร์
  (2) คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
  (3) คหกรรมศาสตร์ศึกษา
  (4) คหกรรมศิลป์
  (5) วิทยาศาสตร์การอาหาร
  (6) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  (7) เทคโนโลยีอาหาร
  (8) เทคโนโลยีการอาหาร
  (9) วิศวกรรมกระบวนการอาหาร
  (10) วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
  (11) สุขาภิบาลอาหาร
  (12) โภชนาศาสตร์ศึกษา
  (13) โภชนาการชุมชน
  (14) พัฒนาการเด็กและครอบครัว
  (15) พัฒนาการครอบครัวและเด็ก
  (16) อาหารและโภชนาการ
  (17) โภชนาการและอาหาร
  (18) ผ้าและเครื่องแต่งกาย
  (19) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรง ตามซื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-18
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการ ประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

5 ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

 • ด้านเคมี จำนวน 1 อัตรา
 • ด้านฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
 • ด้านชีววิทยา จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง เคมี เคมีเทคนิคชีวเคมี เภสัชศาสตร์ ธรณีวิทยา วิศวกรรมเคมี ปฐพีวิทยา เคมีคัลฟิสิกส์ ฟิลิกคัล วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิศวกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
1 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้อง มีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ มีความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

 1. ตำแหน่งภารโรง จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทางช่างไม้ ช่างปูนที่จะซ่อมแซมดูแลวัสดุครุภัณฑ์ได้

2. ตำแหน่งแม่ครัว จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่การครัวเรือน

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 – 2 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)