โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฏร์ธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ www.suratcancer.go.th และกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งสแกนเอกสารใบสมัครและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อส่งใบสมัครผ่านทางอีเมล์ hr.suratcancer@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2564 และส่งเอกสารฉบับ จริงทางไปรษณีย์ ได้ที่งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็ง สุราษฎร์ธานี เลขที่ 431 หมู่ที่ 5 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100