มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 2 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โดยสามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

  1. สามารถสมัครได้ทางไปรษณีย์ ซึ่งดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.sru.ac.th และให้ส่งเอกสารหลักฐานการรับสมัครไปยังกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 4 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 (สมัครงาน) โดยจะต้องส่งใบสมัครและหลักฐานถึงกอง การเจ้าหน้าที่ภายในวันสุดท้ายของการปิดรับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-7791 3321 , 08-1892-2626
  2. สามารถสมัครผ่านทางออนไลน์โดยสแกน QR-Code แนบท้ายประกาศฉบับนี้