มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 075 – 377426 การสมัครดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) เปิดเว็บไซต์ www.nstru.ac.th เลือก “ข่าวรับสมัครบุคลากร”
(2) กรอกข้อความในใบสมัครและแนบไฟล์เอกสารตามที่ กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
(3) ผู้สมัครสอบต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสอบ 300 บาท โดยโอน เงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชีตามที่ ระบุในระบบรับสมัคร พร้อมแนบหลักฐานการจ่ายเงิน ซึ่งชื่อผู้สมัคร ต้องเป็นคนเดียวกับชื่อผู้ชำระเงิน ค่าธรรมเนียมสมัครจะไม่คืนให้ไม่ ว่ากรณีใด ๆ
(4) พิมพ์บัตรประจำตัวสอบที่มีเลขประจำผู้สมัคร เพื่อนำมายื่น เป็นหลักฐานในวันสอบ พิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ที่ www.nstru.ac.th ตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 7ธันวาคม 2565