กองพลทหารราบที่ 15 รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ (อัตราสิบเอก) 4 อัตรา

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) สมัครด้วยตนเองได้ ณ อาคารเยี่ยมญาติ กองรักษาการณ์ กองพลทหารราบที่ 15 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พร้อมชำระค่าธรรมเนียมใบสมัคร 200 บาท ทั้งนี้สามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารราบที่ 15 โทร.073 – 424-0-20 โทร.ทบ. 43711 – 2