โรงพยาบาลตรัง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 12 อัตรา

การสมัคร ให้ผู้สมัครดำเนินการ ดังนี้
1) ดาวน์โหลดใบสมัคร
2) กรอกข้อมูลในใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย
3) ชำระค่าสมัครสอบ โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีโรงพยาบาลตรัง 903-1-06766-0
(1) ผู้สมัครสอบตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ชำระค่าสมัครสอบ 100 บาท
(2) ผู้สมัครสอบตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ชำระค่าสมัครสอบ จำนวน 50 บาท
4) ส่งใบสมัคร เอกสารการสมัคร (ตามข้อ 5.3) และหลักฐานการชำระค่าสมัคร ที่กลุ่มงานทรัพยากร บุคคล อาคารอำนวยการชั้น 2 โรงพยาบาลตรัง ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้มากรอกเอกสารหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล เพื่อลดความแออัดและ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 15 กุมภาพันธ์ 2565